Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslo Žemaičių Kalvarijoje vainikavimo iškilmės
 
 

Ypatingam ir labai svarbiam įvykiui – Žemaičių Kalvarijos stebuklingojo Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo vainikavimui popiežiaus Benedikto XVI birželio 23 d. Vatikane pašventintomis karūnomis – Telšių vyskupija rengėsi nuo liepos 23 d. Ta proga visoje vyskupijoje vyko Mariologinis kongresas.

Paveikslo vainikavimo iškilmių išvakarėse, spalio 7 dienos popietę, į Žemaičių Kalvariją rinkosi jaunimas. 17 val. didžiulis būrys jaunų žmonių Žemaičių Kalvarijos bazilikoje šlovino Dievą giesmėmis, klausėsi kun. br. Gedimino Numgaudžio OFM katechezės apie Dievo meilę žmogui ir kaip ta meilė padeda asmeniui išsiskleisti gyvenime.

Po katechezės iškilmingai šv. Mišių liturgijai vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Šv. Mišias taip pat koncelebravo nemažas būrys kunigų ir dekanatų jaunimo dvasios tėvai. Šv. Mišių metu giedojo jungtinis jaunimo choras.

Per pamokslą Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ kreipėsi į jaunimą, pirmiausiai primindamas, kad į baziliką jaunimas yra susirinkęs Marijos Rožančinės dieną. Jis kvietė visus jaunus žmones melstis rožinio malda, cituodamas popiežių Joną Paulių II: „Atsigręžiu į jus, jaunuoliai: su pasitikėjimu vėl imkite į rankas rožinio vėrinį, iš naujo atverdami jį Šv. Rašto šviesai, harmonijoje su liturgija, jūsų kasdienio gyvenimo kontekste“. Ganytojas ragino jaunuolius mokytis iš Dievo Motinos Marijos gyventi ir melstis, mokytis tyloje kalbėtis su Dievu ir kalbant rožinį įsimąstyti į Jėzaus Kristaus ir jo Motinos Marijos gyvenimą.

Iš šeštadienio į sekmadienį naktį bazilikoje vyko Švč. Sakramento adoracija. Atskiromis nakties valandomis į adoraciją rinkosi vis kito dekanato jaunimas. Adoracijos metu buvo giedamos giesmės, psalmės, skaitomos Šv. Rašto ištraukos, dekanatų dvasios tėvai sakė homilijas. Iškilmėse ir visą naktį vykusioje Švč. Sakramento adoracijoje dalyvavo arti 600 jaunuolių iš visos vyskupijos.

Sekmadienio, t. y. spalio 8 d., rytą į Žemaičių Kalvarijos baziliką rinkosi gausūs tikinčiųjų būriai iš visos Lietuvos. Pasibaigus naktinei Švč. Sakramento adoracijai, tikintieji kalbėjo rožinį, buvo giedamos giesmės Švč. M. Marijos garbei, vedamos katechezės. Iškilmingoms 12 val. šv. Mišioms, kurių metu popiežiškosiomis karūnomis vainikuotas stebuklingasis paveikslas, vadovavo Telšių vyskupas dr. J. Boruta SJ. Šv. Mišias koncelebravo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas dr. Peteris Stephanas Zurbriggenas, Vilkaviškio vyskupas R. Norvila, Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, vyskupai emeritai J. Žemaitis MIC, J. Preikšas, A. Vaičius, taip pat didelis būrys kunigų. Šv. Mišias, kurių metu giedojo jungtinis choras, tiesiogiai transliavo Marijos radijas.

Šv. Mišių pradžioje gausiai susirinkusius maldininkus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Šventojo Tėvo sveikinimą perskaitė apaštališkasis nuncijus arkiv. dr. Peteris Stephanas Zurbriggenas: „Šventasis Tėvas siunčia širdingiausius sveikinimus dalyvaujantiems iškilmingoje Švč. M. Marijos Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslo vainikavimo iškilmėje ir linki, kad šis svarbus įvykis paskatintų dvasinį uolumą ir autentišką pamaldumą Išganytojo Motinai, meldžia brangiausių dangiškų dovanų šventų apeigų dalyviams, ypač kunigams ir jaunoms šeimoms, ir su džiaugsmu teikia visiems maldingą apaštališkąjį palaiminimą“.

Savo pamoksle Telšių vyskupas J. Boruta SJ susirinkusiesiems priminė paveikslo ir šventovės istoriją, kalbėjo apie šeimų krizę Lietuvoje. Maldininkams ir visiems iškilmių dalyviams vyskupas priminė, kaip stebuklingajam paveikslui buvo paskirtas Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės titulas: „Popiežių Benediktą XVI sudomino pasakojimas, kad Žemaičių Kalvarijos šventovę, ypač Didžiųjų atlaidų metu, pamėgo jaunos šeimos, sutuoktiniai kartu su savo vaikais eina Kryžiau kelią, meldžiasi prie stebuklingojo paveikslo. Taip šių pokalbių metu išsikristalizavo šio paveikslo, šiais laikais patraukiančiam jaunų šeimų širdis ir sielas, titulas. [...] Karalienė turi būti pripažinta mūsų valdovė – rodanti kryptį ir būdą, kaip mes žengiame pirmyn į ateitį. Marija pati savo gyvenimu mums parodė pavyzdį, kuriuo mes turime sekti“. Telšių ganytojas kvietė visas šeimas būti krikščioniškumo židiniais jaunajai kartai. Būtent darniose krikščioniškose šeimose jauni žmonės „mokomi žengti tikrojo gyvenimo keliu“, baigdamas pamokslą sakė vyskupas.

Po pamokslo Telšių vyskupo sekretorius kan. bažn. t. lic. Remigijus Saunorius susirinkusiesiems perskaitė dokumentą, kuriuo buvo suteiktas paveikslui Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės titulas ir popiežiaus Benedikto XVI įgaliojimas Telšių vyskupui J. Borutai SJ paveikslą vainikuoti paties popiežiaus pašventintomis karūnomis. Pašlakstęs švęstu vandeniu karūnas apaštališkasis nuncijus įteikė Telšių vyskupui J. Borutai, kuris paveikslą ir vainikavo.

Po iškilmingų šv. Mišių Žemaičių Kalvarijos miestelio gatvėmis ėjo Eucharistinė procesija. Po to bazilikoje Telšių vyskupas J. Boruta SJ paskelbė dekretą, kuriuo, gavęs Dvasininkų kongregacijos pritarimą, prie Žemaičių Kalvarijos bazilikos įsteigė koleginę kanauninkų kapitulą ir į ją paskyrė penkis Telšių vyskupijos kunigus: kun. mgr. Joną Ačą, kun. teol. lic. Vygintą Gudeliūną, kun. eduk. m. lic. Rimantą Gudlinkį, kun. teol. lic. Andriejų Sabaliauską ir kun. bažn. t. lic. Remigijų Saunorių.

Atsisveikindamas Telšių vyskupas kvietė maldininkus nuolat lankyti šventovę ir atvykti pasimelsti prie stebuklingojo Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslo. Kiekvieną šeštadienį šioje šventovėje aukotojų intencijomis aukojamos šv. Mišios prašant šeimoms Dievo Motinos užtarimo.

Po visų iškilmių vyskupai, kunigai bei visi svečiai rinkosi į Žemaičių Kalvarijos parapijos namus, kur vyko nuotaikinga agapė.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt