Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija išsirinko naują vadovybę
 
 Pranešimas spaudai

Lietuvos pranciškonai išsirinko naują vadovybę


2007 01 14 - 19 dienomis Kretingoje vyko Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kapitula. Kapitula - tai šio vienuolinio ordino Lietuvoje aukščiausioji kolegiali struktūra, šaukiama kas treji metai. Pastarojoje Kapituloje kaip delegatai ir pagal einamas pareigas dalyvavo 21 brolis, turintis balsavimo teisę. Kapituloje sprendžiami pagrindiniai vienuolių gyvenimo klausimai, misijos ypatumai, aptariama bendra situacija, tvirtinami projektai bei renkama nauja Lietuvos pranciškonų vadovybė.

Kapituloje sausio 18 dieną šešeriems metams Provincijos ministru (provincijolu) buvo išrinktas kunigas Astijus Kungys OFM, o Provincijos vikaru (viceprovincijolu) - kunigas Linas Vodopjanovas OFM.

Kun. A. Kungys gimė 1963 metais, pirmuosius vienuolinius įžadus davė 1985-aisiais, amžinuosius - 1989 metais. Į kunigus buvo įšventintas 1989 m. liepos mėnesį. Pastaruosius šešerius metus brolis Astijus buvo Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos klebonas ir Vilniaus šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino vienuolyno gvardijonas.

Žmonės pamilo kunigą už jo nuoširdumą, tarnystę ir pasišventimą Evangelijai. Nesivaikydamas ir vengdamas populiarumo, bet degdamas noru skelbti Kristaus Evangeliją, brolis Astijus buvo kviečiamas į įvairius kultūrinius, visuomeninius, pilietinius sambūrius. Jo rūpesčiu prikeltas naujam gyvenimui senas Vilniaus vienuolyno pastatas Maironio gatvėje, ant Vilnelės upės kranto, pradėtas svarbus socialinis darbas su neįgaliaisiais ir nuo narkotikų priklausomais žmonėmis Vilniaus Bernardinų parapijoje.

Astijus dažnai kalbinamas žiniasklaidos, 2001-2002 metais vedė TV laidą „Atverk duris“, tokiu būdu nepaliaujamai liudija evangelines vertybes, atvirumą, įsiklausymą į kitokį, mažesnįjį ir nuliūdusįjį, skatindamas visuomenėje solidarumą bei bendrojo gėrio galimybę. Kunigą žmonės pažįsta kaip labai šiltą, atvirą nuodėmklausį, dvasios vadovą, gabų rekolekcijų vedėją. Šiuo pasirinkimu Lietuvos pranciškonai aiškiai pasakė, kad juose gyva misijų Dvasia, jog jie ir toliau šaltame, vartotojiškame pasaulyje pasiryžę likti broliais kiekvienam - sutrikusiam, ištroškusiam Dievo gailestingumo ir atjautos.

Išsamesnė informacija:
Kun. Arūnas Pranciškus Peškaitis OFM,
Kapitulos atstovas spaudai
Tel. 868787998


 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt