Maldos už pasaulio krikščionių vienybę savaitė Lietuvoje
 
 

Šiauliuose

Sausio 21 d. 19 val. Šiaulių krikščioniškų bendruomenių atstovai susirinko į bendras ekumenines pamaldas. Bendruomenių vadovai teigė, jog ši tradicija, Šiauliuose prasidėjusi prieš aštuonerius metus, visiems yra brangi. „Tai padeda mums kaskart geriau vieniems kitus pažinti”, – sakė jungtinės metodistų Bažnyčios pastorius. „Kai pradėjome rinktis drauge, supratau, kad galime kartu darbuotis, kartu daryti gerus darbus”, – teigė liuteronų pastorius.

Ekumeninės pamaldos vyko Šiaulių šv. Petro ir Povilo katedroje. Kartu meldėsi katalikai, liuteronai, laisvieji krikščionys, metodistai ir Tikėjimo žodžio bendruomenės nariai. Pamaldoms vadovavo Šv. Jurgio parapijos klebonas Egidijus Venckus. Jis pristatė šių metų Maldos už pasaulio krikščionių vienybę savaitės temą bei du kvietimus krikščioniškoms Bažnyčioms – siekti krikščioniškos vienybės bei vienytis atsiliepiant į žmogiškąją kančią. Keletą minučių trukusi tyla padėjo įsigilinti ir geriau suprasti Morkaus evangelijos žodžius bei vienijimosi reikšmę. Vienybę skleidė ir maestro Stanislovo Žalalio vadovaujamo Šiaulių kamerinio mišraus choro „Bičiuliai“ atliekamos giesmės.

Pamaldų metu krikščioniškų bendruomenių atstovai dalijosi mintimis, kodėl reikia vienytis. Šiaulių vyskupijos kancleris kunigas Remigijus Čekavičius pabrėžė, jog visi esame vieno kūno nariai, tad Viešpats mums kalba ir per kitų krikščioniškų bendruomenių brolius ir seseris. „Kaip Kristaus kūnas, esame pašaukti būti vieningi ir vykdyti jo misiją”, – teigė kancleris. Apie misiją kalbėjo ir Laisvųjų krikščionių bendruomenės atstovas: „Mums visiems, kurie esame Kristaus mokiniai, patikėta didelė užduotis – skelbti Evangeliją. Skelbti ne tik žodžiais, bet ir darbais bei gyvenimo pavyzdžiu”. Tikėjimo žodžio bendruomenės atstovė kaip vieną svarbiausių vienijimosi motyvų iškėlė meilę: „Meilė Dievui yra tai, kas artina mus vieną prie kito”.

Kalbėta ir apie pagalbą kenčiančiajam. „Padėdami vieni kitiems padedame išlaikyti ramybę širdyse”, – sakė jungtinės metodistų Bažnyčios pastorius. O svarbiausia, anot katalikų kunigo, kad kiekvienas žingsnis vienybės link stiprina Kristaus kūną. Ši stiprybė buvo labiausiai juntama, kai visi krikščionys susikibę rankomis kalbėjo „Tėve mūsų” maldą, kai vienas kitam tiesė rankas linkėdami ramybės ir kartu sustoję giedojo tas pačias giesmes. Pamaldų pabaigoje bendruomenių vadovai suteikė palaiminimą ir priminė Kristaus siuntimą – kartu skelbti Evangeliją.

Klaipėdoje

Sausio 21 d. vakarą Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje vykusioms ekumeninėms pamaldoms vadovavo Telšių vyskupas ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos Ekumeninių reikalų tarybos pirmininkas Jonas Boruta SJ, dalyvavo šešiolika skirtingų krikščioniškų bendruomenių atstovų. Katalikų Bažnyčiai atstovavo: kun. V. Gedgaudas, kun. V. Viktoravičius, kan. J. Paulauskas, prel. Vt. Gustaitis, kun. R. Liuberskis, kun. Č. Degutis, kun. S. Stumbra, diak. P. Jaraminas, diak. R. Norkus ir diak. K. Petravičius; liuteronų evangelikų Bažnyčiai – kun. R. Moras; evangelikų baptistų bendruomenei – pastorius Andriejus Briaunys; evangelikų reformatų Bažnyčiai – diakonė Sigita Švambarienė, Išganymo Armijos kapitonė Susanne Ketler-Riutkenen, Lietuvos krikščioniškojo koledžo (LCC) kapelionė Sharon Brubaker.

Po tylos ir įžanginės maldos visi ekumeninių pamaldų dalyviai kalbėjo Kristaus išmokytą maldą „Tėve mūsų“. Pirmąjį Dievo žodžio skaitinį iš Pirmosios Samuelio knygos perskaitė diakonas K. Petravičius. Mintimis pasidalijo Klaipėdos liuteronų evangelikų parapijos klebonas R. Moras: „Sveikinu jus paskatintas apaštalo Pauliaus žodžių: Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė. Ramybės mes dažnai pasigendame. Tai ilgesys, kurio trokštame. Gražu, kad galime jos linkėti, nes ramybė nėra tik gestas, juk ji ateina iš Viešpaties. Kai pažįstame Dievo teisumą, gauname ir ramybę. Tegu Kristaus ramybė keičia tautų ir valstybių santykius. Tad ramybės visiems“. Išganymo Armijos kapitonė S. Ketler-Riutkenen kvietė krikščionis būti Dievo rankomis čia ir šiandien.

Antrąjį skaitinį iš Pirmojo laiško korintiečiams perskaitė diakonas R. Norkus. Kreipdamasis į susirinkusiuosius evangelikų baptistų bendruomenės pastorius A. Briaunys linkėjo ryžto drąsiai žengti gyvenimo drauge link. Evangelikų reformatų bendruomenės diakonė S. Švambarienė priminė, jog svarbiausia „bendrystė Dvasioje“.

Evangeliją pagal Morkų skaitė diakonas R. Norkus. Į susirinkusiuosius kreipęsis vyskupas Jonas Boruta SJ pabrėžė, kad visi „krikštu esame kviečiami skelbti Dievo žodį. Reikia priimti Kristaus gydomąją malonę ir tapti reginčiais, žinančiais Kristaus mylimų žmonių kančias ir dejones. Negalime būti nebylūs. Evangelijos liudijimas padės pasiekti ir visų krikščionių vienybę“.

Tolesnėse apeigose visi pamaldų dalyviai išpažino tikėjimą garsiai kalbėdami Nikėjos tikėjimo išpažinimą. Po tikėjimo paliudijimo, atsiprašę už klaidas, spaudė vieni kitiems ranką ir linkėjo ramybės. Užtarimo ir dėkojimo maldas skaitė visų krikščioniškų bendruomenių atstovai.

Pabaigoje vyskupas Jonas Boruta SJ kartu su bendruomenių atstovais pamaldų dalyviams suteikė palaiminimą ir, skambant bendrai Klaipėdos Kristaus Karaliaus Taizė jaunimo grupelės bei Klaipėdos liuteronų evangelikų parapijos jungtinio choro giesmei, visi krikščioniškų Bažnyčių bei bendruomenių atstovai, parapijos klebono Vlado Gedgaudo pakviesti, susirinko į agapę. Šis pirmųjų krikščionybės amžių palikimas buvo puiki proga aptarti bendrus darbus statant Kristaus Bažnyčią.

Biržuose

Visą savaitę Biržų bažnyčiose vyko tradicinėmis tapusios ekumeninės pamaldos. Maldų už krikščionių vienybę savaitė buvo pradėta sausio 18 d. evangelikų reformatų bažnyčioje. Vėliau rinktasi evangelinio tikėjimo krikščionių (sekmininkų) bendruomenėje ir jungtinėje metodistų bažnyčioje. Sausio 23 d. vakarą baigiamosios pamaldos vyko Šv. Jono Krikštytojo katalikų bažnyčioje.

Baigiamosiose pamaldose dalyvavęs sekmininkų pastorius Linas Šnaras džiaugėsi įvairiuose bendruomenėse patyręs daug nuostabių išgyvenimų. Ekumenines pamaldas jis vadino Dievo malonės ženklu. Jungtinės metodistų bažnyčios kunigas Raimondas Piečia kalbėjo, jog augimas Kristuje dažnai būna sudėtingas. Dėl to visi tikintieji turi padėti vieni kitiems – „kartu darbuotis Viešpaties vynuogyne“. Biržiečius emocingu pamokslu sveikino ir metodistų Bažnyčios viešnia iš Švedijos kunigė Valla Karlson.

Evangelikų reformatų bažnyčios klebonas Rimas Mikalauskas pastebėjo, jog per ekumenines pamaldas visi turėjo progą išgirsti daug skirtingų pamokymų apie tuos pačius dalykus. O per šešerius tokio bendravimo metus vieni kitus suspėjo gerai pažinti ir suprasti. „Kuo daugiau pažįsti, tuo labiau pamilsti. Kristus meldėsi, kad visi būtų viena. Negali būti, kad Kristaus malda nebūtų išklausyta. Mes ne pagal rūbą, o pagal širdį esame krikščionys“, – kalbėjo R. Mikalauskas.

Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Eugenijus Troickis klausė savęs ir visų pamaldų dalyvių: „Kodėl mes išsibarstę, jei meldžiamės tam pačiam Kristui? Kodėl jaučiame maištą, išsiskaidymą, konfliktą?“ Pasak kunigo, skirtingos konfesijos turi stengtis ne artėti viena prie kitos, bet artėti prie Kristaus. „Kai mus vienija vienas tikslas, rezultatai būna labai gražūs“, – sakė kun. E. Troickis.

Baigiantis pamaldoms, Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Dalius Tubys prašė Dievo atleisti už susiskaldymą.

Po pamaldų žmonės namo neskubėjo. Įvairių konfesijų tikintieji kartu su dvasininkais parapijos salėje vaišinosi karšta arbata, sumuštiniais, diskutavo.

Kaune

Užbaigiant maldų už krikščionių vienybę savaitę, sausio 25 dienos vakare paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos. Procesija prie altoriaus prasidėjusioms pamaldoms vadovavo Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas dr. Jonas Ivanauskas, dalyvavo stačiatikių kunigas Igor Rinkevič, evangelikų liuteronų kunigas Erikas Laiconas, evangelikų reformatų kunigas Julius Norvila, prelatas doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, parapijos klebonas dekanas kun. Vytautas Grigaravičius, vikaras kun. Julius Grigonis.

Pradžioje vysk. J. Ivanauskas pasveikino kitų krikščioniškų konfesijų dvasininkus ir visus pamaldų dalyvius, nuoširdžiai pasidžiaugė galimybe klausytis to, ką Dievas nori pasakyti per mūsų brolius ir seseris, ir drauge liudyti pasauliui Prisikėlusį Kristų ypač meldžiantis už išgyvenančius kančią ir atstūmimą. Apie dvasinį solidarumą su kenčiančiais pasaulyje kalbėjo ir evangelikų liuteronų kun. E. Laiconas: kelias minutes visi buvo pakviesti tyloje pabūti su esančiais savo kančioje.

Prisikėlimo bažnyčios chorui sugiedojus giesmę „Dieve, arčiau Tavęs”, vysk. J. Ivanauskas pakvietė bendrai Viešpaties maldai.

Pamaldose žodį taręs evangelikų reformatų kun. J. Norvila sakė, jog su džiaugsmu kasmet išgyvenąs tokios bendros maldos ir vienybės Kristuje galimybę. „Kartą per metus susirenkame, kad laimintume vieni kitus, o sugrįžę į savo tikėjimo namus melstumės vieni už kitus ir vieni kitus laimintume”, – kalbėjo dvasininkas. Stačiatikių kun. I. Rinkevič pabrėžė visų bendrumą Viešpaties kūne ir apgailestavo, jog šiuolaikinis žmogus skaudžiai išgyvena laiko beprasmiškumą, jei jo gyvenime nėra Dievo.

Per pamokslą vysk. J. Ivanauskas nuoširdžiai džiaugėsi, jog turime brolius ir seseris, kurie dėl įvairių socialinių ir istorinių aplinkybių yra kitaip matantys ir kitaip suprantantys, tačiau branginą tą patį Kristų, vieni kitus ir jaučiasi viena krikščionių šeima. „Tegul Dievo Dvasia šią krikščionių vienybės savaitę siunčia kaip ženklą, jog su savo tikėjimo broliais ir seserimis galime susitikti tame pačiame ir vieninteliame šventumo kelyje – Kristuje”, – užbaigdamas sakė ganytojas.

Pamaldose dalyvavusiam Kauno stačiatikių bažnyčios chorui sugiedojus Tikėjimo išpažinimą, dvasininkai linkėjo ramybės, o paskui prieidami prie tikinčiųjų uždegė jų atsineštas žvakeles kaip Kristaus šviesos ženklą. Po maldavimų vysk. J. Ivanauskas suteikė palaiminimą, o parapijos klebonas kun. V. Grigaravičius padėkojo visiems pamaldų dalyviams.

Per agapę vysk. J. Ivanauskas pakvietė kitų krikščioniškų konfesijų dvasininkus vasario mėn. susitikti Prisikėlimo bažnyčioje. Visiems pritarus, ketinama pasidalyti patirtimi apie kunigo vaidmenį parapijos gyvenime.

Tą vakarą maldų už krikščionių vienybę savaitei buvo skirtos ir Taizé pamaldos Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje. Pamaldoms vadovavo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius, dalyvavo evangelikų liuteronų kun. Saulius Juozaitis. Taizé giesmes giedojo Piligrimystės pasirengimo centro ir Petrašiūnų parapijos chorai. Gausiems šių pamaldų dalyviams homiliją pasakęs kun. K. Rugevičius atkreipė dėmesį, jog tikroji vienybė prasideda prie kryžiaus, kai atnešame prie jo šio pasaulio rūpesčius.

Vilniuje

Sausio 26 d. Vilniaus šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje, kaip ir kiekvienais metais užbaigiant Maldos už visų pasaulio krikščionių vienybę savaitę, surengtos ekumeninės pamaldos. Visus susirinkusius pasveikino jėzuitų provincijolas Aldonas Gudaitis SJ. Pamaldose dalyvavo liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, stačiatikių kunigas Sergijus Neiftach, reformatų kunigas Tomas Šernas, graikų katalikų apeigų kunigas Petro Pavlo Jachimec OSBM, „Tikėjimo žodžio“ pastorius Giedrius Saulytis, metodistų pastorius Herbert Lange ir laisvųjų krikščionių bendruomenės vadovas Artūras Rulinskas, o apeigoms vadovavo Romos Katalikų Bažnyčios kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Tarp pamaldose dalyvavusių krikščionių buvo ir kitų konfesijų tikinčiųjų, kurie dar tik pradeda savo kelią ekumenizmo link.

Pamaldose įvairių bendruomenių atstovai skelbė atgailos maldavimus ir prie altoriaus atnešė susitaikymo, ramybės ir gerovės simbolius: javų pėdą, namelį su angeliukais, iškeptą duoną su avinėliu. Kaip jau tapo tradicija, skirtingų bendruomenių atstovai krikščionių susirinkimui skelbė visuotinių maldų intencijas už vienybę, taiką, bendradarbiavimą, brandesnį, ryžtingesnį ir atkaklesnį visų Kristaus sekėjų tikėjimą. „Tikėjimo žodžio“ nariai giedojo psalmę, šlovinimo giesmes;  ypatingai pagerbdami Bibliją, vaidmenimis skaitė skaitinį iš Senojo Testamento Laisvųjų krikščionių bendruomenės nariai. Krikščionys Dievui dėkojo už tai, kad gali drauge rinktis ir melstis Jo vardu. Pamokslą sakęs liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis pabrėžė, kad krikščionys gali daug nuveikti tarnystės artimui srityje ir vis labiau mylėdami, skaitydami Dievo žodį. Taip pat tikėjimo liudijimo pavyzdžių pateikė reformatų kunigas Tomas Šernas. Visi susirinkusieji sukalbėjo Nikėjos-Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą, Tėve mūsų maldą. Visų dalyvaujančių krikščionių bendros apeigos baigtos kardinolo Audrio Juozo Bačkio ir kitų konfesijų dvasininkų suteiktu palaiminimu.

Po bendrų maldų gausiai apeigose dalyvavę įvairių krikščioniškų konfesijų tikintieji šoninėje Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčios navoje vaišinosi naminiais sausainiais, pyragais, gėrė arbatą ir bendravo.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt