Marijos diena Šiluvoje (2009 08 13)
Arkivyskupo S. Tamkevičiaus homilija Tremtinių sąskrydyje Ariogaloje
Vienijantys Kryžių kalno atlaidai
Apaštališkasis Nuncijus susitiko su Lietuvos Prezidente
Pal. Jurgio Matulaičio minėjimo Marijampolėje kronika
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilja šv. Mišiose, skirtose Prezidentės Dalios GRYBAUSKAITĖS inauguracijai
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO invokacija per Prezidentės Dalios GRYBAUSKAITĖS priesaiką Seime
Žemaičių Kalvarijos atlaidų kronika
V. Kudirkos „Tautiška giesmė" skambėjo Lietuvoje ir visame pasaulyje (2009 m. liepos 5 d., YouTube)
Dr. Liudas Jovaiša. Šventasis Brunonas Bonifacas Kverfurtietis: Dievo dovana Lietuvai (ARTUMA)
Kardinolo Angelo Sodano homilija Vilniuje: Evangelijos šviesa tautų kelyje
Konferencija „Šv. Brunono Kverfurtiečio istorija ir atmintis Lietuvoje“ Pažaislyje
Krikščioniškojo jaunimo festivalis „Dievas yra Meilė“ Pažaislyje (videoreportažai YouTube)
Lietuvos jaunimo dienos 2010 jau turi temą
Sekminių iškilmės Vilniaus Kalvarijose
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2009 05 26–28)
Lietuvos vyskupų kreipimasis Europos Parlamento rinkimams artėjant (2009 05 28)
Švenčiant Pasaulinę visuomenės komunikavimo dieną paskelbti „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimai
LVK pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus atviras laiškas „Lietuvos ryto“ redakcijai
Viniaus arkivyskupijos kurijos pranešimas dėl Kardinolo sveikatos
Marijos diena Šiluvoje
Gegužės 5 dieną į Vilnių atvyko naujai paskirtasis popiežiaus pasiuntinys Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje
Kardinolo A. J. Bačkio žinia jaunimui susirinkusiam į Taizé pamaldas Viniuje gegužės 2 d.
Taizé susitikimo Vilniuje akimirkos (+foto, video)
Apie Taizé jaunimo susitikimą Vilniuje (taize.fr/lt/)
Kaune pristatytas naujasis „Katalikų giesmynas“
Paskelbtas Lietuvos ganytojų laiškas, skirtas Maldos už pašaukimus sekmadieniui (2009 05 03)
Ligonių diena Šiluvoje
Kauno arkivyskupijoje įsteigta Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugija
Atsinaujinimo diena Kaune „Visą gyvenimą kartu: kodėl reikia pasirengti santuokai?“
Kaune paminėtos Dievo tarnaitės Adelės DIRSYTĖS (1909–1955) 100-osios gimimo metinės
Lietuvos jaunimo dienų kryžius iš Telšių vyskupijos atvyko į Vilkaviškio vyskupiją, po to keliaus į kitas vyskupijas
Marijos diena Šiluvoje (2009 04 13)
Evangelizacijos tūkstantmečiui skirta konferencija Šiauliuose
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS laiškas LR Seimo Pirmininkui ir ŽŪ Ministrui dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo pakeitimo projekto
Knygos apie ambasadorių Kazį Lozoraitį sutiktuvės Kaune ir Vilniuje
Šiauliuose vyko Lietuvos šeimos centrų metinė konferencija
Lietuvos Vyskupų Konferencijos viešas laiškas Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimo Pirmininkui ir Ministrui Pirmininkui (2009 03 23)
Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje konferencija „Evangelija tūkstantmetei Lietuva su jėga ir Šventąja Dvasia (plg. Tes 1, 1–5)" Kaune
Lietuvos vyskupai nusiuntė sveikinimo laišką popiežiui Benediktui XVI dangiškojo Globėjo šv. Juozapo iškilmių proga
LVK plenarinis posėdis Vilniuje (2009 03 17)
Paskirtas naujas apaštališkasis nuncijus Lietuvoje
Jono Pauliaus II piligrimų kelio vadovas ves maldininkus po Lietuvos šventąsias vietas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Užsienio lietuviams katalikams sielovados delegatūros pranešimas spaudai
Lietuva išlydėjo amžinybėn žymų poetą Kazį Bradūną (1917-2009)
Vilniuje svarstyti Bažnyčios ir Caritas uždaviniai ekonominės krizės laikotarpiu
Apie Vilniaus Arkikatedrą ir jos sukaktį
Marijos diena Šiluvoje: kad išsaugotume viltį, taiką ir ramybę
Kaune vyko Atsinaujinimo diena „Šeima: ar Dievas už vargą atlygina vaikais?“
Marijampolėje vyko Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos II suvažiavimas
LVK plenarinis posėdis Kaune (2009 01 23)
LVK Pirmininko pareiškimas dėl įvykių Vilniuje ir Rygoje
Mons. Gintaro Grušo kalba Iškilmingame Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje minint Sausio 13-ąją
Lietuvos Vyskupų Konferencijos užuojautos laiškas Vilniaus ir Lietuvos Metropolitui Chrizostomui dėl Maskvos ir visos Rusijos Patriarcho Aleksijaus II mirties
2009-uosius Lietuvos vyskupai paskelbė Jubiliejiniais Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metais
Pal. J. Matulaičio konsekravimo vyskupu 90 metų sukakties paminėjimas Kaune
Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejaus šventimas Romoje
Vilniuje vyko Lietuvos jaunimo sielovados forumas
Šv. Jono broliai Lietuvoje įsikūrę jau penkiolika metų
Vilniuje vyko Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai
Kaune vyko Lietuvos Caritas organizuotas seminaras-diskusija „Psichosocialinė pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms“
Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis privačiai susitiko su Andriumi Kubiliumi
Kardinolo Audrio Juozo Bačkio viešnagė pas Seinų krašto lietuvius
LVK plenarinis posėdis Birštone (2008 11 04-06)
Carito Slaugos projekto savanorius suvienijo bendra malda Kryžių kalne
Atsinaujinimo diena Kaune „Santuoka: ar du taps viena?“
Marijos diena Šiluvoje: malda už geresnę Lietuvos ateitį
Kaune palaidotas mons. prof. jubil. Vytautas Kazlauskas
Tarptautinėje konferencijoje skatintas žmogaus kūrybiškumas, atsakinga laisvė ir asmenybiškumas
Afganistane Lietuvos kariai šventė Šiluvos Jubiliejų
Šiluvos Jubiliejus baigtas išeivijos diena ir Padėkos švente
Kardinolo J. Meisnerio homilija Šiluvoje
Švč. M. Marijos apsireiškimo šiluvoje 400 metų jubiliejaus iškilmė
Šeimų šventė Šiluvoje
Jubiliejus Šiluvoje: Ligonių ir medicinos darbuotojų šventė
Kard. J. Meisneris sutiktas Vilniaus oro uoste
Jubiliejus Šiluvoje: Kunigų ir vienuolių šventė
Lietuvos kariuomenės šventė Šiluvoje
Švč. M. Marijos Gimimo iškilmės Šiluvoje
Žagarėje vyko trečioji mokslinė respublikinė Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės ekspedicija
Jėzaus draugijos generalinio vyresniojo t. A. Nicolas SJ viešnagė Kaune
Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus ir kardinolo Audrio Juozo Bačkio kvietimas melstis už Gruziją: Negalime likti abejingi
Arkivyskupo S. Tamkevičiaus kalba Laisvės kovotojų ir tremtinių sąskrydyje
Kryžių kalno atlaidai
PJD atgarsiai (Vatikano radijas, +audio)
Karmelio kalno Švč. M. Marijos (Škaplierinės) atlaidai Linkuvoje
2008 m. Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų kronika
Pasaulio jaunimo dienos Lietuvoje
Kardinolo A. J. BAČKIO homilija ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS atlaiduose
Kardinolas A. J. BAČKIS dalyvavo Vilniaus arkikatedros vertybių parodos atidaryme Varšuvoje
Marijampolėje vyko Pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos metinių minėjimas
Pasaulio jaunimo dienose Sidnėjuje dalyvauja 130 jaunų žmonių iš Lietuvos
Į Pasaulio jaunimo dienas Australijoje išvyko pirmosios lietuvių grupės
Vyko Lietuvos Caritas Tarybos posėdis
Valstybinės šeimos politikos koncepcijos palaikymo akcijos
Ignaciškoji šeima paminėjo Lietuvos Jėzuitų provincijos įsteigimo 400 metų jubiliejų bei Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje sukaktį
Kardinolo A.J. BAČKIO homilija minint Sąjūdžio dvidešimtąsias metines
100 Europos parlamentarų palaiko Lietuvos Seimo narių siekius apginti gyvybę prenatalinėje fazėje
LVK komunikatas dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt