Dekreto santrauka

Šv. Juozapo metų visuotinių atlaidų schema ...

Popiežius Pranciškus paskelbė Šv. Juozapo metus, kurių tikslas – kad kiekvienas tikintysis, sekdamas šio šventojo pavyzdžiu, galėtų kasdien stiprinti savo tikėjimą, idant įvykdytų Dievo valią. Tad visi tikintieji turės galimybę įsipareigoti maldai bei geriems darbams, kad šv. Juozapo, dangiškos Nazareto Šeimos galvos, padedami gautų paguodą ir sustiprinimą asmeniniuose bei visuomeniniuose sunkumuose, kurie kamuoja šiandienį pasaulį.

Šiam popiežiaus pasiūlytam tikslui pasiekti padės Šv. Juozapo metais teikiami visuotiniai atlaidai1. Juos galima pelnyti toliau nurodytais būdais ir kartu išpildant įprastas atlaidų sąlygas:

 • sakramentinė išpažintis,
 • eucharistinė Komunija,
 • malda popiežiaus intencijomis ir
 • bet kokios nuodėmės atsižadėjimas.

1 būdas

Idant būtų dar kartą patvirtintas šv. Juozapo globos visuotinumas Bažnyčiai  teikiami visuotiniai atlaidai tiems, kurie:

 • kalbės bet kurią bažnytinės vyresnybės patvirtintą maldą šv. Juozapui arba, pavyzdžiui, maldą „Į tave, palaimintasis Juozapai“ šiomis dienomis:
  – Šv. Juozapo iškilmės dieną (kovo 19-tąją),
  – Šv. Juozapo Darbininko dieną (gegužės 1-ąją),
  – kiekvieno mėnesio 19-tą dieną,
  – kiekvieną trečiadienį, kuris pagal Lotynų apeigų tradiciją yra skirtas šv. Juozapui atminti.

Ir

 • taip pat išpildys įprastas atlaidų sąlygas (atlikę sakramentinę išpažintį, priėmę eucharistinę Komuniją, pasimeldę popiežiaus intencijomis ir atsižadėdami bet kokios nuodėmės).

2 būdas

Šv. Juozapas, tikras tikėjimo žmogus, mus kviečia iš naujo atrasti sūnišką/dukterišką santykį su Dangiškuoju Tėvu, atnaujinti ištikimybę maldai, įsiklausyti ir atpažinti Dievo valią bei atsiliepti į ją.

Todėl kiekvieną Šv. Juozapo metų dieną teikiami visuotiniai atlaidai visiems, kurie:

 • bent 30 minučių skirs „Tėve mūsų“ maldai apmąstyti

arba

 • dalyvaus bent vieną dieną rekolekcijose, kuriose yra numatytas mąstymas apie šv. Juozapą.

Ir

 • taip pat išpildys įprastas atlaidų sąlygas (atlikę sakramentinę išpažintį, priėmę eucharistinę Komuniją, pasimeldę popiežiaus intencijomis ir atsižadėdami bet kokios nuodėmės).

3 būdas

Šv. Juozapas, kurį Evangelija vadina teisiu žmogumi, mus skatina atrasti tylos vertę, išmintingai ir ištikimai vykdyti savo pareigas.

Todėl kiekvieną Šv. Juozapo metų dieną teikiami visuotiniai atlaidai visiems, kurie:

 • pagal šv. Juozapo pavyzdį darys gailestingumo darbus kūnui2 ir sielai3

ir

 • taip pat išpildys įprastas atlaidų sąlygas (atlikę sakramentinę išpažintį, priėmę eucharistinę Komuniją, pasimeldę popiežiaus intencijomis ir atsižadėdami bet kokios nuodėmės).

4 būdas

Šv. Juozapas buvo Šventosios Nazareto Šeimos globėjas, Švč. Mergelės Marijos vyras ir pagal teisę Jėzaus tėvas. Idant visos krikščioniškos šeimos būtų paskatintos atrasti tą pačią intymios bendrystės, meilės ir maldos atmosferą, kuria gyveno Šventoji Šeima, kiekvieną Šv. Juozapo metų dieną teikiami visuotiniai atlaidai šeimų nariams ir sužadėtiniams, kurie:

 • drauge kalbės Šventąjį Rožinį.

Ir

 • taip pat išpildys įprastas atlaidų sąlygas (atlikę sakramentinę išpažintį, priėmę eucharistinę Komuniją, pasimeldę popiežiaus intencijomis ir atsižadėdami bet kokios nuodėmės).

5 būdas

Šv. Juozapas Darbininkas. Dievo tarnas popiežius Pijus XII 1955 m. gegužės 1 d. įsteigė Šv. Juozapo Darbininko šventę, idant būtų pripažįstamas darbo orumas ir kad visuomenės gyvenimas bei įstatymai būtų grindžiami teisingu teisių ir pareigų paskirstymu.

Todėl kiekvieną Šv. Juozapo metų dieną teikiami visuotiniai atlaidai visiems, kurie:

 • patikės kasdienę savo veiklą šv. Juozapo globai ir mels šio Šventojo Nazareto Darbininko užtarimo, idant turėtų darbą visi jo ieškantieji ir kad sąlygos būtų orios.

Ir

 • taip pat išpildys įprastas atlaidų sąlygas (atlikę sakramentinę išpažintį, priėmę eucharistinę Komuniją, pasimeldę popiežiaus intencijomis ir atsižadėdami bet kokios nuodėmės).

6 būdas 

Šventosios Šeimos pabėgimas į Egiptą rodo, kad Dievas yra ten, kur gresia pavojai, kur kenčiama, kur tenka bėgti ir patirti atstūmimą bei apleidimą. Todėl kiekvieną Šv. Juozapo metų dieną teikiami visuotiniai atlaidai tiems, kurie:

 • melsis už persekiojamą Bažnyčią ir už visus įvairiais būdais persekiojamus krikščionis
  – kalbėdami Šv. Juozapo litaniją(taikoma Lotynų apeigų katalikams),
  – kalbėdami visą ar bent dalį Akatisto šv. Juozapui (taikoma Rytų apeigų katalikams),

arba

 • kalbėdami kurią nors kitą maldą šv. Juozapui (taikoma visiems katalikams pagal savą liturginę tradiciją).

Ir

 • taip pat išpildys įprastas atlaidų sąlygas (atlikę sakramentinę išpažintį, priėmę eucharistinę Komuniją, pasimeldę popiežiaus intencijomis ir atsižadėdami bet kokios nuodėmės).

7 būdas

Dėl šiandienio pandemijos konteksto kiekvieną Šv. Juozapo metų dieną visuotiniai atlaidai teikiami:

– seneliams,
– ligoniams,
– kenčiantiesiems,
– visiems dėl rimtų priežasčių negalintiems išeiti iš namų,

kurie

 • atsižadėdami bet kokios nuodėmės
 • pasižadės kai tik bus galimybė atlikti sakramentinę išpažintį,
 • taip pat priimti eucharistinę Komuniją
 • bei pasimelsti popiežiaus intencijomis

Ir

 • kalbės maldą „Į tave, palaimintasis Juozapai“ per šv. Juozapo, ligonių guodėjo bei laimingos mirties globėjo, užtarimą su pasitikėjimu aukodami Dievui savo gyvenimo vargus ir skausmus.

Apaštališkoji penitenciarija prašo visų kunigų

Idant Dievo malonė Raktų galia lengviau pasiektų tikinčiuosius, Apaštališkoji penitenciarija prašo visų kunigų, kiekvieną pagal savo galimybes, su meile ir rūpestingumu patarnauti tikintiesiems klausant išpažinčių ir dažnai dalinant Šv. Komuniją ligoniams.1 Kam reikalingi atlaidai? Atlikus sakramentinę išpažintį ir gavus išrišimą yra atleidžiamos nuodėmės, tačiau padaryto blogio pasekmės lieka. Už jas tenka atsiteisti arba dar čia, žemėje, arba skaistykloje. O štai atlaidai šias blogio pasekmes (kurios dar vadinamos bausme už nuodėmes) panaikina. Daliniai atlaidai iš dalies, o visuotiniai atlaidai visiškai.

2 Gailestingumo darbai kūnui
1. Išalkusį pavalgydinti.
2. Ištroškusį pagirdyti. 
3. Vargšą aprengti. 
4. Keleivį priglausti. 
5. Kalinį sušelpti. 
6. Ligonį aplankyti. 
7. Mirusį palaidoti.

3 Gailestingumo darbai sielai
1. Nemokantį pamokyti.
2. Abejojančiam patarti. 
3. Nuliūdusį paguosti. 
4. Pikta darantį sudrausti.
5. Įžeidimus atleisti. 
6. Nuoskaudas nukęsti. 
7. Melstis už gyvus ir mirusius.

Parengta pagal Apaštališkosios penitenciarijos 2020 m. gruodžio 8 d. dekretą: www.vatican.va