Giesmės

...

„Šv. Juozapas su Kūdikiu“. Fragmentas. Medinė skulptūra. Lietuvių liaudies menas. XIX a.

PAS JUOZAPĄ EIKIT, varguolių globėją,
jis rūpestį tildo, jis gydo skausmus.
Širdis jo liepsnoja, jo meilė stiprėja,
karštai jo maldaukit, gynėju jums bus.

2. Jis Angelus Dievo pranoksta galybe,
nes skirtas brangiausias jam turtas globot.
Jei kryžius sunkus tau, jis lengvins sunkybę,
prie jo ir Marija beskubinas stot.

3. Štai Juozap’s, Marija, jų viduryje,
pats Jėzus Vaikelis, – koks vaizdas puikus!
Ko prašo iš Jėzaus, jis viską įgyja,
nes Juozapo žodis toks meilus, švelnus.

4. Gyveno jis Jėzui, Jo globė jaunystę
ir meile jis supo Jo jaunus metus:
dabar jis laimingą Jo daro draugystę
ir dangiškus teikia jam Jėzaus turtus.

MARIJOS IR JĖZAUS GLOBĖJAU brangus,
o Juozapai, šaukias tavęs štai žmogus.
Nelaimės mus spaudžia, dejuojam varguos, –
globok iš dangaus mus, užtark ir paguosk!

2. Palaimintas tėve tu darbo žmonių,
išmelsk mums iš Dievo gausių dovanų.
Tu Jėzų turėjai prie savęs arti, –
mus stiprink, kad būtum dorybėj tvirti.

3. Tu Jėzaus Bažnyčios globėjas esi,
todėl tavęs prašo krikščionys visi:
išmelski palaimos tu darbui žmogaus,
nuvesk mus pas Jėzų į laimę dangaus.

...

„Šv. Juozapas su Vaikeliu Jėzumi“. Fragmentas. Siuvinėta procesijų vėliava. Lietuva, XIX a.

GARBĖS VAINIKAS tau nupintas
iš meilės, vargo ir darbų,
jis blizga rankų padabintas
paties Karaliaus angelų.

2. O Juozapai, jautrus, meilingas,
maloniai žvelk į mus silpnus,
užtarimu tu taip galingas,
globok gausia palaima mus.

3. Kadais tau skausmas širdį vėrė,
kai Jėzų neturte matei,
ir rūpestis tau galvą svėrė,
kai Jo kančias tu nujautei.

4. Bet tu tikėjimu galingas,
kai Dievo valią pažinai,
nužeminta širdim džiaugsmingai
lėmimą Dievo sutikai.

5. Dabar taip viskas pakitėjo:
dirbtuvės jau nėra ankštos.
Dangaus platybėj sužibėjo
namai tau laimės amžinos.

6. Dabar už tą ištikimumą
pats Jėzus džiugina tave,
suteikia savo turtingumą
ir skiria būt su Juo drauge.

Vaikų giesmė

PRIE TAVĘS JUOZAPAI mielas,
ateinam tavo vaikai;
mes nešam tau savo sielas
ir duodam garbę droviai.

Prieg.: Globoki mūs jaunus metus,
gink mus silpnus,
jaunus, menkus,
pasaulis kad neliestų mūs.

Mylėjai Jėzaus mažystę,
globojai jaunus metus:
globok ir mūsų jaunystę,
būk tėvu ir saugok mus.

2. Motulės reikia gailingos,
kai pikta šalna mus lies;
vesk prie Marijos meilingos,
prie mūs Motinos širdies.

Prieg.: Globoki mūs jaunus metus...

3. Vaikelius Jėzus mylėjo
ir glaudė juos meilingai,
bičiuliu Jėzų turėjo
širdim nekalti vaikai.

Prieg.: Globoki mūs jaunus metus...

ŠALTINIAI:
Katalikų giesmynas, Kaunas, 2009
Liturginis maldynas, Vilnius, 2007.