Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones!

Popiežius LEONAS XIII

Į tave, palaimintasis Juozapai
(pop. Leono XIII malda)

...

Šventoji Šeima. Procesijų vėliavos paveikslo fragmentas. Židikų bažnyčia. XIX a. II pusė

Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami.
Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos,
su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum.
Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja,
ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų,
maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju,
ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu.

Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones.
Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų.
Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir,
kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus,
taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių,
o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos,
galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę.
Amen.

IMPRIMATUR. + Arkivysk. G. Grušas.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2019. P. 268–269.

Šią maldą į Šventąjį Juozapą kalbėti po rožinio (ypač spalio mėnesį) pakvietė popiežius Leonas XIII enciklikoje QUAMQUAM PLURIES apie pamaldumą šv. Juozapui (1889-08-15)