Visuotiniai atlaidai Tikėjimo metų proga

Apaštališkoji Penitenciarija – bažnytinis teismas, kurio kompetencijoje yra vadinamasis vidinis forumas, tai yra su sąžine ir išpažintimi susiję reikalai, o taip pat dispensos ir atlaidai – popiežiaus Benedikto XVI įgaliota paskelbė dekretą, kuriuo suteikiami visuotiniai atlaidai Tikėjimo metų proga. Dekrete nurodomos sąlygos ir būdai kaip ir kada šia specialia malone bus galima pasinaudoti.

Visų pirma primenama, kad visuotinius atlaidus galima pelnyti sau arba mirusiems tikintiesiems. Primenamos taip pat įprastinės visada galiojančios atlaidų sąlygos: būti atlikusiam išpažintį, priimti Šventąją Komuniją ir melstis Popiežius intencijomis.

Per visus Tikėjimo metus, nuo šių metų spalio 11 d. iki ateinančių metų lapkričio 24 d. visuotinius atlaidus galima gauti bent tris kartus išklausant specialių Tikėjimo metais rengiamų misijų pamokslus arba dalyvaujant bent trijose paskaitose apie Vatikano II Susirinkimo mokymą arba apie Katalikų Bažnyčios Katekizmą.

Visuotinius atlaidus galima gauti taip pat kaip piligrimui aplankant kurią nors Popiežiškąją baziliką, krikščionių katakombas, vyskupijos katedrą arba kitą vietos vyskupo Tikėjimo metų proga nurodytą bažnyčią ir joje dalyvaujant pamaldose arba bent maldingai susikaupus sukalbant Tikėjimo išpažinimą, Tėve mūsų ir meldžiant Švenčiausiosios Mergelės Marijos bei šventųjų globėjų užtarimo.

Visuotinius atlaidus galima gauti vietos vyskupo Tikėjimo metams nurodytoje bažnyčioje kurios nors Viešpaties liturginės iškilmės ar Švenčiausiosios Mergelės Marijos šventės, apaštalų ar šventųjų globėjų švenčių, taip pat šv. Petro sosto šventės proga dalyvaujant Eucharistijos aukoje arba Valandų liturgijoje, o taip pat sukalbant Tikėjimo išpažinimą kuria nors teisėta forma.

Visuotinius atlaidus galima taip pat gauti bet kurią laisvai pasirinktą dieną aplankant krikštyklą ar kitą vietą, kur mums buvo suteiktas Krikšto sakramentas, ten atnaujinat krikšto pažadus bet kuria teisėta forma.

Vyskupijų ganytojai arba kiti turintieji jiems prilygstančias teises, po Tikėjimo metų uždarymo iškilmių 2013 m. lapkričio 24 d. galės Popiežiaus vardu suteikti palaiminimą, kurį maldingai priimantieji irgi gaus visuotinius atlaidus.

Apaštališkosios Penitenciarijos dekrete taip pat nurodoma, jog taip pat ir tie tikintieji, kurie dėl rimtų priežasčių negalės dalyvauti Tikėjimo metų pamaldose – klauzūroje gyvenančios vienuolės, atsiskyrėliai, kaliniai, seni ir sergantys žmonės, taip pat tie kas ligoninėse juos globoja – visuotinius atlaidus galės gauti tomis pačiomis progomis, mintimis vienydamiesi su pamaldose dalyvaujančiais tikinčiaisiais, ypač per televiziją arba radiją klausydamiesi Popiežiaus ar vietinių vyskupų žodžių, sukalbės Tėve mūsų, Tikėjimo išpažinimą arba kitas maldas, už Tikėjimo metus aukodami savo kančią ir sunkumus.

Apaštališkoji Penitenciarija ragina vietos vyskupus pakviesti tikinčiuosius kuo plačiau pasinaudoti Tikėjimo metų teikiamomis malonėmis, skatinti atlikti išpažintį, ypač pasirūpinti, kad būtų sudarytos sąlygos katedrose ir kitose tam skirtose bažnyčioje pasinaudoti galimybe atliekant išpažintį panaikinti latae sententiae užsitrauktas bausmes, taip kaip nurodyta Kanonų teisės kodekso 508 kanono 1 paragrafe. Šiais atvejais nuodėmklausiai, pamokę tikinčiuosius apie tokių nuodėmių sunkumą, tenustato deramą atgailą, kad ji padėtų kuo greičiau pasitaisyti, taip pat tebūnie pareikalauta atsiteisti už galimai padarytą žalą.

Galiausiai, Apaštališkosios Penitenciarijos dekreto pabaigoje primenama, kad vyskupai, kuriems suteikta triguba galia – mokyti, vadovauti ir pašventinti – privalo gerai paaiškinti čia siūlomus tikinčiųjų dvasiniam tobulėjimui skirtas priemones, atsižvelgdami į vietos sąlygas, kultūrą ir papročius.

Vatikano radijas