Tikėjimo metų Šventojo Sosto kalendorius

Iki popiežiaus Benedikto XVI paskelbtų Tikėjimo metų pradžios likus dešimčiai savaičių, Šventojo Sosto dienraštis „L‘Osservatore Romano“ paskelbė numatytų pagrindinių įvykių Romoje ir Vatikane kalendorių. Tikėjimo metų kalendorius negalutinis; numatomų renginių sąrašas gali būti keičiamas ar papildomas.

2012 metai

Spalio 6, Asyžius

Šv. Pranciškaus mieste rengiamas Pagonių kiemas, kuriame tikintieji ir netikintieji kalbėsis apie tikėjimą.

Spalio 7–28, Vatikanas

Tryliktoji eilinė Vyskupų Sinodo asamblėja, tema: „Naujasis evangelizavimas krikščionių tikėjimo perdavimui“.

Spalio 11, Vatikanas

10 val. Šv. Petro aikštėje prasidės Benedikto XVI vadovaujamas iškilmingas Tikėjimo metų atidarymas, dalyvaujant Sinodo tėvams ir Vyskupų konferencijų pirmininkams.

Nuo 18.30 iki 21.30 val. Italijos katalikų akcija rengia eisena su žiburiais nuo Angelo pilies iki Šv. Petro aikštės Vatikano II Susirinkimo atidarymo penkiasdešimtųjų metinių proga.

Spalio 12, Roma

Meninė programa „Dantės Tikėjimas“, kurią Romos Jėzaus aikštėje (Piazza del Gesù, priešais Švenčiausiojo Jėzaus vardo bažnyčią) rengia šios bažnyčios rektoratas, Romos Dantės namai ir Popiežiškoji kultūros taryba. Bus skaitoma Dieviškosios komedijos Rojaus XXIV giesmė, į kurią poetas sudėjo savo tikėjimo išpažinimą.

Spalio 20, Roma

Piligrimų žygis į Romos Janikulo (Giancolo) kalvą ir maldos budėjimas už misijas, kurį rengia Tautų evangelizavimo kongregacija.

Spalio 21, Vatikanas

Benediktas XVI paskelbs šventaisiais šešis kankinius ir išpažinėjus: Jokūbą Barthieu, kunigą jėzuitą, kankinį misionierių Madagaskare (1896); Petrą Calungsodą, pasaulietį katechetą, kankinį Filipinuose (1672); italą kunigą Joną Krikštytoją Piamarta, tikėjimo liudytoją, jaunimo ugdytoją (1913); Motiną Marijoną (Barborą Cope), tikėjimo liudytoją, raupsuotųjų slaugytoją Molokai saloje (1918); ispanę vienuolę Karmelio Kalno Mariją (1911); Kotryną Tekakwitha, pasaulietę, į katalikų tikėjimą atsivertusią indėnę (1680); bavarę pasaulietę Oną Schaeffer, Kristaus meilės liudytoją ligoje (1925).

Spalio 26-30, Roma

Pasaulinės katalikų mokytojų sąjungos suvažiavimas, skirtas mokytojų ir šeimos vaidmeniui ugdant mokinius, Tikėjimo metų proga rengiamas kartu su Katalikiškojo ugdymo kongregacija.

Lapkričio 15-17, Vatikanas

Dvidešimt septintoji tarptautinė Popiežiškosios medicinos sielovados tarybos konferencija, tema: „Ligoninė – evangelizavimo vieta. Žmogiškoji ir dvasinė misija“.

Gruodžio 1, Vatikanas

Šventojo Tėvo vadovaujami pirmieji Advento Mišparai kartu su Romos Popiežiškųjų universitetų, seminarijų ir bažnytinių kolegijų studentais, organizuojami Katalikiško ugdymo kongregacijos.

Gruodžio 20, Roma

Tikėjimo metams skirtos parodos atidarymas Angelo pilyje. Paroda truks iki 2013 m. gegužės 1 d.

Gruodžio 28, Roma

Taizé bendruomenės ir Romos Vikariato rengiamo Europos jaunimo susitikimo pradžią. Susitikimas truks iki 2013 m. sausio 2 d.2013 metai

Sausio 25, Roma

Benediktas XVI dalyvaus ekumeninėse pamaldose Šv. Pauliaus už Romos miesto sienų bazilikoje. Bazilikos paveikslų galerijoje iki 2013 m. lapkričio 24 d. veiks paroda Paolus extra moenia et Concilium Oecumenicum Vaticanum ii.

Vasario 2, Vatikanas

Šv. Petro bazilikoje Benediktas XVI vadovaus pamaldoms Pasaulinės vienuolių dienos proga.

Vasario 25-26, Roma

Tarptautinis suvažiavimas, tema: „Šventieji Kirilas ir Metodijus tarp slavų tautų: 1150 metų nuo misijos pradžios“. Suvažiavimo darbai vasario 25 d, vyks Popiežiškajame Rytų institute, vasario 26 d. – Popiežiškajame Grigaliaus universitete.

Kovo 24, Vatikanas

Benediktas XVI vadovaus Verbų sekmadieniui – dienai, skirtai jaunimui, besirengiančiam Pasaulio jaunimo dienoms.

Balandžio 4-6, Roma

Tarptautinės katalikiškos pedagogikos mokslų asociacijos suvažiavimas, rengiamas kartu su Katalikiškojo ugdymo kongregacija.

Balandžio 13, Vatikanas

Koncertas „Oh My Son“, Pauliaus VI audiencijų salėje.

Balandžio 15-17, Vatikanas

Seminarijų dienos, minint jų 450-ąsias metines.

Katalikiškojo ugdymo kongregacijos organizuojama studijų diena, skirta Vatikano II Susirinkimo dokumentų ir Katalikų Bažnyčios katekizmo svarbai kandidatų į kunigus ugdymui ir šiuo metu vykstančiam Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis atnaujinimui.

Balandžio 28, Vatikanas

Sutvirtinimo sakramentą priimančio jaunimo diena. Popiežius suteiks Sutvirtinimo sakramentą nedidelei grupei jaunuolių.

Gegužės 5, Vatikanas

Popiežius susitiks su liaudies pamaldumo brolijų nariais.

Gegužės 18, Vatikanas

Benedikto XVI vadovaujama Sekminių vigilija, skirta visų bažnytinių judėjimų nariams; piligrimystė prie Petro kapo ir malda Šventajai Dvasiai.

Birželio 2, Vatikanas

Popiežiaus vadovaujama iškilminga eucharistinė adoracija. Devintinių proga, adoracija tuo pačiu metu vyks visame pasaulyje.

Birželio 16, Vatikanas

Evangelium Vitae diena, dalyvaujant Popiežiui. Diena bus skirta Gyvybės Evangelijos liudijimui, žmogaus asmens orumo gynimui nuo pat pradžios iki paskutinės natūralios akimirkos.

Birželio 22, Vatikanas

Didysis Tikėjimo metų koncertas Šv. Petro aikštėje.

Liepos 7, Vatikanas

Seminaristų, būsimų vienuolių piligrimystės užbaigimas Šv. Petro aikštėje, dalyvaujant Šventajam Tėvui.

Liepos 23-28, Rio de Žaneiras

Pasaulio jaunimo dienos su Benediktu XVI

Rugsėjo 18—19, Vatikanas

Katalikiškojo ugdymo kongregacijos ir katalikų universitetų rengiamas seminaras apie Katalikų Bažnyčios katekizmo svarbą teologijos dėstymui.

Rugsėjo 28, Vatikanas

Katechetų diena, dalyvaujant Benediktui XVI. Diena bus proga paminėti ir dvidešimtąsias Katalikų Bažnyčios katekizmo paskelbimo metines.

Spalio 13, Vatikanas

Marijos diena, dalyvaujant Benediktui XVI ir visų marijinių asociacijų atstovams.

Lapkričio 24, Vatikanas

Popiežius vadovaus Tikėjimo metų uždarymui.

Vatikano radijas