Pažįstu ir švenčiu savo Tikėjimą

Įžengus į namus, svarbu susipažinti su tais, kurie čia gyvena, jų tarpe atrasti savo vietą, mokėti dalintis. Turime suvokti tuos dalykus, kurie mus supa tuose namuose: jų paskirtį, jų reikšmę. Kad galėčiau pasijausti savu ir kad man tie namai nebūtų svetimi. Todėl šiame skyrelyje, kviesime susipažinti, o gal iš naujo vėl permąstyti Tikėjimo slėpinius, kuriuos gauname per Šv. Raštą, Bažnyčios mokymą ir Tradiciją.
TEMOS

Tikėjimo metai, katekizmas

Tikėjimo metus pasitinkant. MR studijoje arkiv. S. Tamkevičių ir dr. A. Lukaševičių kalbina V. Malinauskas.

Homilija pradedant Tikėjimo metus Kauno arkikatedroje „Ieškau Tavo veido, VIEŠPATIE!“ Arkiv. S. Tamkevičius.

Bendrosios tikėjimo temos

Knygelė „Kodėl tikiu: atsakymai jauniems ir visiems“.
Iš vokiečių k. vertė Vytautė Mačiukaitė.

Jėzus – mano Išganytojas

2-oji katechumenato tema „Jėzaus asmuo".
Kalba dr. Artūras Lukaševičius.

Šventosios Mišios, Eucharistija

Santrauka „Šv. Mišių prasmė“.
Parengė kun. dr. Darius Trijonis.

Krikšto sakramentas

Keturios katechezės apie Krikšto sakramentą ir litugiją.
Multimediją parengė kun. Povilas Narijauskas.

Atgailos ir sutaikinimo sakramentas

Atgaila Bažnyčios gyvenime.
Kun. dr. Midaugas Ragaišis (iš leidinio „KUNIGAS. Vilniaus arkivyskupo kardinolo AUDRIO JUOZO BAČKIO tarnystės penkiasdešimtmečiui. – Vilnius: LKMA, 2011).

Nuodėmė ir sutaikinimas: žvilgsnis į Atgailos sakramentą naujatestamentinių krikščionių bendruomenių atgailos praktikos kontekste.
Kun. dr. Midaugas Ragaišis (SOTER, 2010.36(64)).

Šeima, meilė, lytiškumas

Krikščioniškosios šeimos samprata. Vertybinės jaunuolių rengimo šeimai ugdymo nuostatos. Mokymo apie šeimą koncepcijos sąsajos tarp tikybos, etikos ir kitų dalykų programų.
Dr. Birutė Obelenienė (pranešimas Dorinio ugdymo mokytojų metodinėje dienoje, MOBIK, 2012-11-29).

Lytiškumas: dovana ar našta?.
Kun. prof. dr. A. Narbekovas (paskaita VDU KTF seminare „Mokslo ir tikėjimo dialogas“, 2012-11-30).

Vatikano II Susirinkimas

Kun. Dariusz Kowalczyk SJ straipsnių ciklas Vatikano radijui apie Vatikano II Susirinkimą, jo dokumentus ir įsisavinimą.

Susirinkimai Bažnyčioje – kas tai ir kam? Dr. Irena Vaišvilaitė (ARTUMA 2013/1).